Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

1. OPERATORUL DE DATE

1.1. Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (Politica) a fost dezvoltată și împlementată de Asociatia 7 Scari, cu sediul in Brasov, INFOSTAR,BDUL VICTORIEI 12,CAM 1, reprezentata de Dl. Gașpar Daniel (Operatorul).

1.2. Politica a fost elaborată în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile la data prezentei, respectiv:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Ordinele emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, în exercitarea artribuțiilor sale
 • Legislația națională în vigoare cu privire la datele cu caracter personal și va putea fi modificată din când în când în vederea corelării cu eventuale modificări legislative

 

2. DEFINIȚII

2.1. Client: este persoana fizică, indiferent de naționalitate, care accesează sau dorește să acceseze serviciile puse la dispoziție de Operator în nume propriu și/sau pentru un minor pe care îl are în ocrotire și cu privire la care poate lua decizii legale.

2.2. Date personale: nume si prenume, adresa de email, adresa de domiciliu, data nasterii, sexul, imaginea (fotografii si/sau video), înregistrari voce, numar de telefon, preferinte personale pe baza de cookies in cazul navigarii pe pagina web a Tabere 7 Scari, tip echipament, locatie IP, informații la starea de sănătate și eventuale afecțiuni, relațiile de rudenie etc..

2.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal: înseamnă orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de operatiuni de date cu character personal, cu sau fara utilizare de mijloace automatizate, cum ar fi:colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

2.4. Operator de date: cu privire la datele personale pe care le prelucrează este Asociatia 7 Scari, așa cum este defintă mai sus.

 

3. OBIECTUL POLITICII

3.1.  Asociatia 7 Scari colectează datele cu caracter personal a Clienților pentru următoarele scopuri:

3.1.1. Pentru permiterea folosirii Locului de joacă;

3.1.2. Pentru respectarea obligatiilor legale impuse de autoritatile nationale, sau de alte institutii publice in baza unei obligatii legale care exista sau pot exista in viitor;

3.1.3. Pentru scopuri de marketing si publicitate;

3.1.4. Pentru asigurarea sănătății și securității în Locul de joacă;

3.1.5. Pentru soluționarea de plângeri și petiții;

 

4. COLECTAREA, STOCAREA și TRANSFERUL DATELOR

4.1. Ne dați acces la datele dvs. cu caracter personal: ca urmare a accesării Site-ului Web ne furnizați direct (prin completarea formularelor) sau indirect (prin aprobarea folosirii cookies-urilor), prin semnarea formularelor disponibile în Locul de joaca, sau prin simpla intrare în spațiu.

4.2. Ne furnizați numai datele care vor fi utilizate pentru furnizarea serviciului solicitat. Nu vom procesa datele dvs. personale mai mult decât este necesar pentru a furniza serviciul sau în conformitate cu legislația aplicabilă.

4.3. Vom prelucra datele dumneavoastra personale atât in varianta scrisa, pe suport de hârtie, cât si in varianta computerizata, printr-un sistem informatic, dupa caz, va asiguram ca vor fi pastrate cu respectarea conditiilor de confidentialitate si securitate.

4.4. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite reprezentanților și companiilor noastre în cadrul grupului.

4.5. Cu exceptia situatiilor prevazute la art. 4.8 de mai jos, aceste date nu vor fi divulgate altor persoane, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de legea aplicabilă sau dacă nu este semnat un acord corespunzător care să garanteze protecția drepturilor dumneavoastră.

4.6. Datele dvs. vor fi procesate până când veți retrage consimțământul dvs. pentru o astfel de prelucrare, în măsura în care temeiul colectării datelor a fost consimțământul și nu: executarea contractului, scop legitim, prevederile legale, etc.

4.7. În ceea ce privește serviciile, datele vor fi procesate în timpul perioadei în care vor fi furnizate serviciile și, în cazuri justificate, la sfârșitul beneficiile lor, dar numai în cazul în care este permisă ori impusă în conformitate cu legislația în vigoare.

4.8. Asociatia 7 Scari poate transfera datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: autoritati publice, persoane fizice sau juridice in legatura cu desfasurarea activitatii Asociatiei 7 Scari conform obiectului de activitate.

 

5. DREPTURILE CLIENȚILOR

5.1. Clientii beneficiază de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a fi informat: cu privire la caracteristicile importante ale prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la scopul, perioada și motivele acesteia, asupra destinatarilor și categoriilor de destinatari ai datelor cu caracter personal, etc.
 2. Dreptul de acces: Puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm: cate sunt datele, cand și cum au fost colectate, dacă sunt arhivate etc. Puteți solicita să vă punem la dispoziție aceste date.
 3. Dreptul de a rectifica: în cazul în care datele personale pe care le prelucrăm sunt incomplete sau incorecte cu privire la dumneavoastră, aveți dreptul ca aceste date să fie rectificate și completate în orice moment.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor: Ne puteți solicita să transmitem în mod automat datele unei alte instituții sau autorități.
 5. Dreptul de a obiecta: aveți dreptul să vă opuneți, în orice moment și din motive personale prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă este posibil ca exercitarea dreptului de a obiecta să ne împiedice să vă permitem dvs. sau minorului pe care îl aveți în ocrotire accesul în Locul de joacă
 6. Dreptul de a depune o plângere: În măsura în care considerați că v-am încălcat orice drept cu privire la datele cu caracter personal și nici nu am dat curs solicitării dvs. din petiția formulată, aveți de dreptul de a vă adresa autorităților competente. În acest sens aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, care este o autoritate de supraveghere cu privire la protecția datelor cu caracter personal, avand urmatoarele date de contact Mun. Bucuresti, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, telefon: +4 318.059.211, +4 318.059.212, fax +4 318.059.602, website: www.dataprotection.ro.
 7. Dreptul de ștergere: Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: considerați că datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, vă retrageți consimțământul, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare.
 8. Dreptul la restricționarea prelucrării

5.2. În conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți drepturile specificate mai sus și ne-am obligat să răspundem fiecărei solicitări în termen de o lună de la primirea solicitării fără o taxă suplimentară. În cazul unor dificultăți în ceea ce privește îndeplinirea la timp a acestor solicitări, termenul poate fi prelungit cu încă 2 luni, urmând a vă notifica cu privire la prelungirea termenului într-o lună de la primirea cererii.

 

6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Dacă doriți puteți să: corectați datele personale, șterge informațiile personale, limitând prelucrarea acestora, care se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, transferul de date a datelor cu caracter personal.

6.2. Asociatia 7 Scari depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

6.3. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt protejate de măsuri tehnice și organizatorice adecvate puse în aplicare în conformitate cu legile și reglementările referitoare la protecția datelor cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate și ilegale și împotriva accidentale pierderii, distrugerii, divulgarea, deteriorarea sau schimbarea aplicabile.

 

7. STERGEREA DATELOR

7.1. Datele prelucrate vor fi stocate pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate şi ulterior prelucrate. Acestea urmeaza a se stabili de la caz la caz pe baza criteriilor stabilite in prezentul Regulament, respectiv:

 • Timp de 3 ani de la data ultimului acces in Locul de joacă.
 • 3 ani de la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești împotriva Clientului sau Operatorului rezultate din orice dispută în legătură cu accesul și folosirea Locului de joacă.
 • Pe durata oricărei investigații, cercetări, proceduri începute de orice autoritate public că privire la activitatea Operatorului

7.2. În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza unui consimțământ acordat – până la retragerea explicită a consimțământului;

7.3. După expirarea perioadelor de timp menționate, în măsura în care nu există alt temei pentru prelucrarea datelor, acestea vor fi anonimizate. Operatorul poate anonimiza numai o parte din date.